Heimat

.

Heimat

W or de Seils in d‘ Wind fluttern
wor de Buurn sünd so riek
wor de Möälns in d‘ Wind ruttern
wor man Schoap sücht an d‘ Diek

dor kanns häntich good leeven
dor is de Ruh noch in Huus
dor köänt de Haarten noch schweeven
ok in d‘ Störm sien Gebruus

wor de Kädel up d‘ Füür steit
wor de Teepott ni fäält
di dat Höögen tomöötschleit
liekers ok wat die quäält

dor word nich vöäl kauelt
dor word nich vöäl tüünt
ok wenn Olldachsgejauel
di wat anners anschüünt.

©ee