Een Froach blods. . .

E en Froach blods. . .

Wat is eelich Winachen
well weet dat woll noch
well denkt

an dat hillich Geböören
jedeneen de lett dat kroaken
as wenn dat üm geit

de Welt to verföören
Winachen
dat hett Frää to bedüüden

un Minschlichkeit
hier up de Eer
woneem schulln anners

de Klokken woll lüüden
wenn Een deit de Anner blods säär
loat dat heele Gedrüüs

moal ünnern in d’ Schappen
denn schall dat in de Hüüs
mit de Freud ok wäär klappen.

© ee